Natriumhydroxide

Afbeeldingsresultaat voor gevaarsymbool

Gevaarsaanduidingen
Met. Corr. 1: H290 – Kan bijtend zijn voor metalen Skin Corr. 1A: H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Veiligheidsvoorschriften
P102: Buiten het bereik van kinderen houden P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen P501: De inhoud/houder verwijderen conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Veiligheidsvoorschriften

  • Voeg altijd de natriumhydroxide beetje bij beetje, onder constant roeren, toe aan het water. Doe dit nooit andersom!
  • Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte. Voeg natriumhydroxide bij het water op een goed geventileerde plek. Bijvoorbeeld buiten, bij een open raam en zet de afzuigkap in de keuken aan.
  • Adem nooit in met je hoofd boven de natronloogoplossing. Natriumhydroxide dat toegevoegd wordt aan water, geeft giftige dampen af.
  • Trek rubberen handschoenen aan. Natronloog kan brandwonden op de huid veroorzaken.
  • Doe een veiligheidsbril op. De veiligheidsbril is om te voorkomen dat er natronloog in je ogen komt.
  • Trek een lange broek en iets met lange mouwen aan om je armen en benen te beschermen.
  • Houd de spullen die je gebruikt om zeep te maken, apart van je kookspullen. Kook dus niet met zeep-maak-spullen!
  • Doe dit altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren.

Zelf zeep maken is een fantastische hobby. De natronloog zorgt er voor dat je goed moet opletten met het maken van zeep. Veiligheid staat altijd voorop!